زعفران

  • grid
  • list
17,500 تومان
وضعیت: موجود

نام محصول : زعفران قاینات وزن : 2.31 گرم (نیم مثقال) نوع زعفران : سرگل ( ممتاز ) درجه کیفی: درجه 1 نوع بسته بندی : کریستال نوع محصول : صادراتی

34,000 تومان
وضعیت: موجود

نام محصول : زعفران قاینات وزن : 4.62 گرم (1 مثقال) نوع زعفران : سرگل ( ممتاز ) درجه کیفی: درجه 1 نوع بسته بندی : کریستال نوع محصول : صادراتی

165,000 تومان
وضعیت: موجود

نام محصول : زعفران قاینات وزن : 33.1 گرم (5 مثقال) نوع زعفران : سرگل ( ممتاز ) درجه کیفی: درجه 1 نوع بسته بندی : کریستال نوع محصول : صادراتی

30,000 تومان
وضعیت: موجود

نام محصول : زعفران قاینات وزن : 4.62 گرم (1 مثقال) نوع زعفران : دسته (دختر پیچ) درجه کیفی: درجه 1 نوع بسته بندی : کریستال نوع محصول : صادراتی

171,000 تومان
وضعیت: موجود

نام محصول : زعفران قاینات وزن : 33.1 گرمی (5 مثقال) نوع زعفران : سرگل ( ممتاز ) درجه کیفی: درجه 1 نوع بسته بندی : خاتم نوع محصول : صادراتی

33,000 تومان
وضعیت: موجود

نام محصول : زعفران قاینات وزن : 115.5 گرم (25 مثقال) نوع زعفران : سرگل ( ممتاز ) درجه کیفی: درجه 1 نوع بسته بندی : جعبه/ وکیوم وزن هر بسته : 4.62 گرم (1 مثقال) تعداد در هر جعبه : 25 عدد نوع محصول : صادراتی

150,000 تومان
وضعیت: موجود

نام محصول : زعفران قاینات وزن : 2.31 گرم (نیم مثقال) نوع زعفران : سرگل ( ممتاز ) درجه کیفی: درجه 1 نوع بسته بندی : کریستال نوع محصول : صادراتی

16,500 تومان
وضعیت: موجود

نام محصول : زعفران قاینات وزن : 2.31 گرم (نیم مثقال) نوع زعفران : سرگل ( ممتاز ) درجه کیفی: درجه 1 نوع بسته بندی : کریستال نوع محصول : صادراتی

63,000 تومان
وضعیت: موجود

نام محصول : زعفران قاینات وزن : 2.31 گرم (نیم مثقال) نوع زعفران : سرگل ( ممتاز ) درجه کیفی: درجه 1 نوع بسته بندی : کریستال نوع محصول : صادراتی

14,800 تومان
وضعیت: موجود

نام محصول : زعفران قاینات وزن : 2.31 گرمی (0.5 مثقال) نوع زعفران : دسته (دختر پیچ) درجه کیفی: درجه 1 نوع بسته بندی : کریستال نوع محصول : صادراتی

34,000 تومان
وضعیت: موجود

نام محصول : زعفران قاینات وزن : 4.61 گرم (1 مثقال) نوع زعفران : سرگل ( ممتاز ) درجه کیفی: درجه 1 نوع بسته بندی : کریستال نوع محصول : صادراتی

29,000 تومان
وضعیت: موجود

نام محصول : زعفران قاینات وزن : 4.62 گرم (1 مثقال) نوع زعفران : سرگل ( ممتاز ) درجه کیفی: درجه 1 نوع بسته بندی : کریستال نوع محصول : صادراتی

33,000 تومان
وضعیت: موجود

نام محصول : زعفران قاینات وزن : 4.62 گرم (1 مثقال) نوع زعفران : سرگل ( ممتاز ) درجه کیفی: درجه 1 نوع بسته بندی : کریستال نوع محصول : صادراتی

55,000 تومان
وضعیت: موجود

نام محصول : زعفران قاینات وزن : 4.62 گرمی (1 مثقال) نوع زعفران : دسته (دختر پیچ) درجه کیفی: درجه 1 نوع بسته بندی : کریستال نوع محصول : صادراتی

59,000 تومان
وضعیت: موجود

نام محصول : زعفران قاینات وزن : 9.2 گرمی (2 مثقال) نوع زعفران : دسته (دختر پیچ) درجه کیفی: درجه 1 نوع بسته بندی : کریستال نوع محصول : صادراتی

99,000 تومان
وضعیت: موجود

نام محصول : زعفران قاینات وزن : 13.86 گرم (3 مثقال) نوع زعفران : سرگل ( ممتاز ) درجه کیفی: درجه 1 نوع بسته بندی : کریستال نوع محصول : صادراتی

185,000 تومان
وضعیت: موجود

نام محصول : زعفران قاینات وزن : 33.1 گرمی (5 مثقال) نوع زعفران : سرگل ( ممتاز ) درجه کیفی: درجه 1 نوع بسته بندی : لوکس نوع محصول : صادراتی

68,800 تومان
وضعیت: موجود

نام محصول : زعفران قاینات وزن : 9.24 گرمی (2 مثقال) نوع زعفران : سرگل ( ممتاز ) درجه کیفی: درجه 1 نوع بسته بندی : خاتم نوع محصول : صادراتی

لغزنده