معرق مس

  • grid
  • list
239,000 تومان
وضعیت: موجود در انبار

نام طرح: تابلو معرق مس حمد و توحید ابعاد : 50 *70 جنس زمینه : مخمل نوع مس :فیبر مس و مس اکسید شده

85,000 تومان
وضعیت: موجود در انبار

نام طرح: تابلو معرق مس صبر ابعاد : 30*40 جنس زمینه : مخمل نوع مس :فیبر مس و مس اکسید شده

330,000 تومان
وضعیت: موجود در انبار

نام طرح: معرق مس ایه الکرسی ابعاد : 50 *70 جنس زمینه : مخمل نوع مس :فیبر مس و مس اکسید شده

120,000 تومان
وضعیت: موجود در انبار

نام طرح: تابلو معرق مس بسم الله عمودی ابعاد : 20*90 جنس زمینه : مخمل نوع مس :فیبر مس و مس اکسید شده

82,000 تومان
وضعیت: موجود در انبار

نام طرح: تابلو معرق مس علی(ع) ابعاد : 30*40 جنس زمینه : مخمل نوع مس :فیبر مس و مس اکسید شده

79,000 تومان
وضعیت: موجود در انبار

نام طرح: تابلو معرق مس محمد رسول الله(ص) ابعاد : 30*40 جنس زمینه : مخمل نوع مس :فیبر مس و مس اکسید شده

62,000 تومان
وضعیت: موجود در انبار

نام طرح: معرق مس بسم الله ابعاد  : 20*30 جنس زمینه : مخمل نوع مس :فیبر مس و مس اکسید شده

260,000 تومان
وضعیت: موجود در انبار

نام طرح: تابلو معرق مس آیه الکرسی خورشیدی ابعاد  : 60*80 جنس زمینه : مخمل نوع مس :فیبر مس و مس اکسید شده

360,000 تومان
وضعیت: موجود در انبار

نام طرح: تابلو معرق مس آیه الکرسی افقی ابعاد  : 50*110 جنس زمینه : مخمل نوع مس :فیبر مس و مس اکسید شده

380,000 تومان
وضعیت: موجود در انبار

نام طرح: تابلو معرق مس آیه الکرسی ابعاد  : 80*80 جنس زمینه : مخمل نوع مس :فیبر مس و مس اکسید شده

229,000 تومان
وضعیت: موجود در انبار

نام طرح: تابلو معرق مس وان یکاد خورشیدی ابعاد  : 70*50 جنس زمینه : مخمل نوع مس :فیبر مس و مس اکسید شده

85,000 تومان
وضعیت: موجود در انبار

نام طرح: تابلو معرق مس بسم الله ابعاد  : 40*30 جنس زمینه : مخمل نوع مس :فیبر مس و مس اکسید شده 

85,000 تومان
وضعیت: موجود در انبار

نام طرح: تابلو معرق مس بسم الله ابعاد  : 40*30 جنس زمینه : مخمل نوع مس :فیبر مس و مس اکسید شده

135,000 تومان
وضعیت: موجود در انبار

نام طرح: تابلو معرق مس علی ابعاد  : 50*30 جنس زمینه : مخمل نوع مس :فیبر مس و مس اکسید شده

88,000 تومان
وضعیت: موجود در انبار

نام طرح: تابلو معرق مس الله ابعاد  : 50*30 جنس زمینه : مخمل نوع مس :فیبر مس و مس اکسید شده

لغزنده